• Gratis verzending v.a. €150,-
  • Levering binnen enkele werkdagen

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

let op aanbiedingen gekocht in de webshop  kunnen niet retour !

De Algemene Voorwaarden : onderhavige Algemene Voorwaarden

Ap Deroue Motoren : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich bezighoudt met de exploitatie van een handel in motoren, motorkleding en accessoires.

Wederpartij : een natuurlijke- of rechtspersoon met wie Ap Deroue Motoren een overeenkomst sluit.

Partijen : Ap Deroue Motoren en een Wederpartij tezamen.

De Overeenkomst : de overeenkomst op grond waarvan Ap Deroue Motoren aan een Wederpartij Motor, -kleding, -onderdelen, -accessoires, gereedschappen verkoopt.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten krachtens welke Ap Deroue Motoren zaken levert aan- of diensten verricht voor - een Wederpartij.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ap Deroue Motoren en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bij aanvaarding van een aanbod geldt de Overeenkomst als gesloten conform het aanbod, tenzij Ap Deroue Motoren onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept. Ap Deroue Motoren is niet gebonden aan druk- of schrijffouten welke voorkomen in een door haar gedaan aanbod, zelfs niet als dit aanbod door de Wederpartij is aanvaard.

3.2 Alle in de aanbieding opgenomen afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen, maat- en gewichtsopgaven en eventuele monsters, zijn voor Ap Deroue Motoren niet bindend, doch hebben alleen indicatieve betekenis. Voornoemde bescheiden blijven eigendom van Ap Deroue Motoren; de Wederpartij zal er voor zorg dragen dat deze niet aan derden ter hand zullen worden gesteld of gekopieerd.

3.3 Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de Overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Ap Deroue Motoren binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.

3.4 Ten opzichte van een Wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Ap Deroue Motoren, dan wel indien het schriftelijk aanbod niet is gedaan, een schriftelijke orderbevestiging van Ap Deroue Motoren, tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door een Wederpartij te leveren tegenbewijs.

3.5 Mondelinge toezeggingen door en afspraken gemaakt door anderen dan degenen die daartoe krachtens inschrijving in het Handelsregister bevoegd zijn, binden Ap Deroue Motoren niet dan nadat zij door de directie van Ap Deroue Motoren schriftelijk zijn bevestigd.

3.6 Opdrachten van een Wederpartij gelden als onherroepelijk zolang deze door Ap Deroue Motoren niet schriftelijk zijn geweigerd. Ap Deroue Motoren is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aan de uitvoering daarvan gebonden.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door Ap Deroue Motoren genoemde prijzen zijn inclusief (BTW) en andere belastingen en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

4.2 Ap Deroue Motoren is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven zonder een schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij aan te passen indien een wijziging in de kosten of omstandigheden daar naar het oordeel van Ap Deroue Motoren aanleiding toe geeft.

Artikel 5: Betaling

5.1 Alle facturen zullen door de Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Wederpartij per omgaande betalen. Betaling door middel van verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, dan wel indien de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem/haar beslag wordt gelegd, hij/zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zijn/haar onderneming (gedeeltelijk) wordt geliquideerd of overgedragen, is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is Wederpartij aan Ap Deroue Motoren over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, met een maximum van 10% per jaar. Bij het berekenen van de verschuldigde rente wordt elk gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.

5.3 Indien de Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, alsmede alle kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 50,00.

5.4 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Een en ander behoudens voor zover Ap Deroue Motoren hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Artikel 6: Zekerheid

6.1 Ap Deroue Motoren behoudt zich het recht voor om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij daartoe naar het oordeel van Ap Deroue Motoren aanleiding geeft, van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Ap Deroue Motoren gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 7: Termijn van levering

7.1 De door Ap Deroue Motoren opgegeven leveringstermijnen geven de levertijd slechts bij benadering weer. Indien de opgegeven leveringstermijn verstrijkt zonder dat (deel)levering is geschied, treedt verzuim van Ap Deroue Motoren niet eerder in dan wanneer zij in gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning, waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven als gevolg van omstandigheden die aan Ap Deroue Motoren kunnen worden toegerekend.

7.2 Het is Ap Deroue Motoren toegestaan om verkochte zaken in gedeelten te leveren. Ap Deroue Motoren is bevoegd om elk gedeelte afzonderlijk te facturen. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

7.3 Zolang de Wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft Ap Deroue Motoren het recht om de eventueel overeengekomen leveringstermijn op te schorten, als bedoeld in artikel 6:52 BW. Deze opschortingsbevoegdheid heeft Ap Deroue Motoren ook indien Wederpartij één of meer betalingstermijnen van eerdere overeenkomsten heeft overschreden.

7.4 Indien door Ap Deroue Motoren een leveringstermijn is gegarandeerd, dan wordt deze leveringstermijn verlengd met de tijd dat levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, tussentijdse wijziging van de Overeenkomst, en/of het niet beschikbaar stellen van voor de levering van de 
Overeenkomst benodigde informatie door de Wederpartij en/of derden, onverminderd het recht van partijen om de overeenkomst ingevolge artikel 16 te beëindigen.

Artikel 8: Wijzigingen in de te leveren zaken

8.1 Ap Deroue Motoren is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit. Indien Ap Deroue Motoren van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 9: Plaats van aflevering

9.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken af magazijn of leverancier. 
Ap Deroue Motoren heeft aan haar leveringsplicht voldaan wanneer zij de zaken in haar bedrijfspand ter beschikking aan de Wederpartij heeft gesteld.

9.2 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomt aan haar ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Ap Deroue Motoren, totdat alle bedragen die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Ap Deroue Motoren zijn voldaan.

Artikel 11: Risico

11.1 Na verzending zijn zaken voor risico van de Wederpartij, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Derhalve blijft de Wederpartij de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgaan van de zaak.

11.2 Wanneer aflevering van de zaak verhinderd wordt, doordat de Wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, gaat het risico over op het moment waarop de zaak zou zijn afgeleverd indien de daartoe noodzakelijke medewerking wel was verleend, dan wel er geen beletsel aan de zijde van de Wederpartij zou zijn opgekomen.

Artikel 12: Reclame

12.1 Een reclame met betrekking tot door Ap Deroue Motoren geleverde zaken of de door Ap Deroue Motoren aan de Wederpartij in rekening gebrachte facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 8 dagen na de datum van levering van de zaken of dagtekening van de in rekening gebrachte facturen schriftelijk aan Ap Deroue Motoren te worden kenbaar gemaakt.

12.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, behoudens voor zover Ap Deroue Motoren aan de Wederpartij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.

12.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Ap Deroue Motoren de keuze tussen: 
a. aanpassing van de in rekening gebrachte factuur
b. het afgeleverde kosteloos te herstellen 
c. het afgeleverde te vervangen en de vervangen zaken terug te nemen.

12.4 Rechtsvordering en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 (één) jaar na de overeenkomstig dit artikel gedane kennisgeving.

Artikel 13: Schuldeisersverzuim van Wederpartij

13.1 De Wederpartij raakt in de volgende gevallen in schuldeisersverzuim:
a. wanneer zij Ap Deroue Motoren onjuiste of onvoldoende informatie ter aflevering van de zaak verstrekt;
b. wanneer nakoming van de verbintenis van Ap Deroue Motoren verhinderd wordt doordat de Wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt.

13.2 Onverminderd de in de wet opgesomde gevolgen van schuldeisersverzuim, heeft Ap Deroue Motoren het recht de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, (ook) in geval van schuldeisersverzuim aan de zijde van de Wederpartij. De Wederpartij is alsdan een schadevergoeding verschuldigd wegens het feit dat ontbinding heeft plaatsgevonden in plaats van uitvoering van de overeenkomst. De schadevergoeding wordt gesteld op zeventig procent (70%) van de prijs die de Wederpartij verschuldigd zou worden, wanneer er geen ontbinding had plaatsgevonden.

13.3 De extra kosten die als gevolg van het verzuim van de Wederpartij zijn gemaakt, waaronder in ieder geval opslagkosten, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Ap Deroue Motoren wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de door de Wederpartij ten gevolge van die toerekenbare tekortkoming geleden directe schade ter hoogte van de waarde van de af te leveren of afgeleverde zaken, evenwel tot een maximum van € 5.000,00.

14.2 Ap Deroue Motoren is niet aansprakelijk voor door de Wederpartij als gevolg van enige toerekenbare tekortkoming van Ap Deroue Motoren geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15: Garantie fabrikant

15.1 Indien door een fabrikant, al dan niet via Ap Deroue Motoren, ter zake van door deze laatste geleverde zaken een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Ap Deroue Motoren voor de kwaliteit van het geleverde uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

15.2 Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Ap Deroue Motoren eveneens geen garantie verstrekt.

15.3 Ap Deroue Motoren zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

15.4 De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al haar verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met Ap Deroue Motoren gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Ap Deroue Motoren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Ap Deroue Motoren.

16.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft zowel Ap Deroue Motoren als de Wederpartij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen, zonder dat aan de Wederpartij enig recht op schadevergoeding ten laste van Ap Deroue Motoren toekomt.

16.3 Heeft Ap Deroue Motoren al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan of kan zij gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan is Ap Deroue Motoren gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijke te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 17: Eindigen overeenkomst

17.1 Aan Ap Deroue Motoren en aan de Wederpartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. Bedragen die Ap Deroue Motoren voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17.2 In uitzondering op het bepaalde in artikel 17.1 kan Ap Deroue Motoren de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Wederpartij ? al dan niet voorlopig ? surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, alsmede indien de zeggenschap binnen de onderneming zoals die door de Wederpartij wordt gedreven een - ter beoordeling van Ap Deroue Motoren - belangrijke wijziging ondergaat. Ap Deroue Motoren zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De Overeenkomsten tussen de Wederpartij en Ap Deroue Motoren worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 De geschillen welke tussen Ap Deroue Motoren en de Wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door Ap Deroue Motoren met de Wederpartij gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ap Deroue Motoren is gevestigd.

Artikel 19: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

19.1 Ap Deroue Motoren is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

19.2 Ap Deroue Motoren zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.

Datum:                    01-01-2017

Plaats:                     Nijkerkerveen